قوانین واکسـن و تسـت PCR در مسیر ایران به عـراق
جهت مسافرين با کلیه ملیت ها، در مسیر ایران به عراق کارت واکسن و یا تست "پی سی آر" نیاز نمی باشد.قوانین واکسن و تست PCR در مسیر عراق به ایران:

 مسافرين با ملیت ايراني در مسیر عراق به ایران نياز به ارائه تست "پی سی آر" و یا کارت واکسن ندارند.

و مسافرین عراقی و سایر ملیت ها در مسیر عراق به ایران نیاز به ارائه تست "پی سی آر" و یا کارت واکسن دارند.سایر اعلانات