به علت تغيير ساعات پروازي ثبت تلفن همراه مسافر الزامي ميباشدسایر اعلانات