عدم مسئوليت اين آژانس در پروازهاي ارتباطي
مسئوليت اين آژانس محدود به مسير اين بليط مي باشد و در هنگام تاخير و ابطال پرواز مسئوليتي در قبال بليط و مسير مسافر روي ساير شرکتهاي هواپيمايي ندارد.سایر اعلانات