قابل توجه مسافرین ملیت های افغانستان هندوستان وپاکستان به عراق
در خصوص مسافرين با مليت هاي افغانستان، هندوستان، پاکستان و ساير اتبـاع؛ چک کردن ويزا يا مدارک با همکاران فروش الزامي مي باشد و همچنين در صورت تاييد مدارک توسط همکاران بليت به صورت دو طرفه صادر گردد.

قسمت ملاحظال ایتیکت در پروازهای رفت:
چک کردن مدارک با همکاران فروش و صدور بليت دوطرفه جهت کليه اتباع الزامي است.سایر اعلانات