قابل توجه همکاران محترم :مسافرين که بيمار يا براي معالجه ويا باردار ميباشنداخذ مجوز ازپزشک هواپيمايي
مسافريني که بيمار ويا براي معالجه يا باردار ميباشند اخذ مجوز از پزشک هواپيمايي معراج الزامي مي باشد سایر اعلانات