اعـلام ترمینـال ورودی و خروجـی پروازهـای امام خمـینی
کلیه پروازهای ورودی و خروجـی عراق از ترمینال "سـلام" فرودگـاه امام خمـینی انجام می گردد.سایر اعلانات