صدور بليط INF فقط با رويت گذرنامه انجام شودسایر اعلانات