همراه داشتن گواهي سلامت جهت بيماران ازسوي پزشک مربوطه الزامي ميباشدسایر اعلانات