شرکت خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي وزيارتي شاد شرق توس .تاريخ تاسيس از سال 1377 به مدير عاملي اقاي مسعود احمدي سلامي .فعاليت اين شرکت در زمينه برگزاري پروازهاي چارتري در مسير بغداد ونجف وانجام تورهاي داخلي وخارجي